Apoteksgruppens GDPR-policy för dig som kandidat

Apoteksgruppens behandling av dina personuppgifter vid rekrytering
På Apoteksgruppen värnar vi om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss är din integritet viktig. När du skickar in din ansökan så behöver du klicka i att du samtycker att Apoteksgruppen behandlar dina personuppgifter. Genom detta godkänner du att Apoteksgruppen behandlar dina personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (”GDPR”) för ändamålen rekrytering och avidentifierad statistik.

Vad ska personuppgifterna användas till?
Apoteksgruppen i Sverige AB (org. nr. 556773-4156) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. De personuppgifter som du lämnar i samband med en rekryteringsprocess hos oss på Apoteksgruppen används endast för ändamålet rekrytering samt för avidentifierad statistik och enkätundersökningar. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke (som du ger i samband med ansökan). Personuppgifterna kan även komma att användas för att uppfylla Apoteksgruppens rättsliga skyldigheter och för att hantera och bemöta rättsliga krav. När Apoteksgruppen behandlar dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter är den rättsliga grunden för behandlingen Apoteksgruppens rättsliga skyldighet, då behandlingen är nödvändig för att uppfylla Apoteksgruppens rättsliga skyldigheter. När Apoteksgruppen behandlar dina personuppgifter för att hantera och bemöta rättsliga krav är den rättsliga grunden för behandlingen berättigat intresse, att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, till exempel vid en tvist och rättsprocesser.

Hur samlas personuppgifterna in och hur längre sparas uppgifterna?
Personuppgifter som Apoteksgruppen behandlar är de uppgifter du som kandidat delar, t.ex. uppgifter i CV, personligt brev och övrig information som du lämnar till oss eller till våra avtalade rekryteringspartners We Select och Trustcruit. Apoteksgruppen kan även komma att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat från eventuella personlighetstester. Detta med målet att göra en så korrekt bedömning av din kompetens som möjligt. Vi kan även komma att behandla uppgifter från din eventuella LinkedIn-profil. Dina personuppgifter sparas i maximalt två år från det att vi fått in din ansökan.
 
Apoteksgruppen kommer att bortse från eventuella känsliga personuppgifter i din ansökan för att värna om din integritet. Därför ber vi dig att som kandidat säkerställa att du inte skickar med känsliga uppgifter såsom personnummer, ålder och information gällnade etniskt ursprung, religion, hälsa, familjesituation, brottslighet, politiskt eller fackligt engagemang innan du skickar in dina handlingar. Notera även att vi aldrig tar emot en ansökan via e-post, eller i ett personligt möte t.ex. vid mässor eller liknande.

Vem eller vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
Personuppgifterna som du lämnar kan komma att delas med våra kollegor som arbetar med rekrytering inom Apoteksgruppen. Vi kommer även att behöva dela med oss av dina personuppgifter till våra samarbetspartners We Select som tillhandahåller vårt rekryteringssystem Talent Software och Trustcruit som hjälper oss med att genomföra avidentifierade enkätundersökningar. Företaget We Select kan därmed komma att hantera dina personuppgifter vid eventuell fördjupad kandidatbedömning för slutkandidater samt vid supportärenden gällande system. Företaget Trustcruit kommer att behandla din e-postadress men dina enkätsvar kommer att vara helt anonyma. Vi kommer i vissa fall även att behöva dela dina personuppgifter med andra företag inom koncernen och Apoteksgruppens apotek som drivs av franchisetagare. Dessa företag får endast använda dina personuppgifter enligt våra instruktioner och de får inte använda dina uppgifter för egna ändamål.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära registerutdrag avseende personuppgifter som finns registrerade om dig själv, begära hanteringen av dina personuppgifter begränsas, invända mot behandlingen av personuppgifter, begära radering av dina personuppgifter, begära överföring eller korrigering av personuppgifterna. Du kan även när som helst begära att återkalla ditt samtycke du har lämnat till oss. Vid begäran enligt ovan eller frågor om personuppgiftsbehandling inom Apoteksgruppen kan du vända dig till Apoteksgruppen på info@apoteksgruppen.se (postadress: Personuppgiftsansvarig, Apoteksgruppen i Sverige AB, Box 7264, 103 89 Stockholm, telefon: 0771-760 760). Du kan även vända dig till Apoteksgruppens dataskyddsombud på dataskyddsombud@apoteksgruppen.se (postadress: Dataskyddsombud, Apoteksgruppen i Sverige AB, Box 7264, 103 89 Stockholm, telefon: 0771-760 760).

Om du anser att vi behandlat dina personuppgifter i strid med gällande regelverk bör du snarast anmäla det till oss info@apoteksgruppen.se. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen (för mer information, se datainspektionen.se).